กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ด้านติดตามและประเมินผล

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ ม.ราชภัฏยะลา 
รายงานผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาการศึกษาในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ม.ราชภัฏยะลา)