กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

งานออกแบบและวางแผนฯ


แนวทาง/ขั้นตอนการใช้บริการงานออกแบบ


  • การออกแบบ/เขียนแบบและกำหนดราคากลาง
  • การตรวจสอบและกำหนดราคากลาง