กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

แบบฟอร์ม

งานแผนงานและงบประมาณ
งานติดตามและประเมินผล
งานออกแบบและวางแผนพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน