กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แบบฟอร์ม

งานแผนงานและงบประมาณ
งานติดตามและประเมินผล
งานออกแบบและวางแผนพัฒนาอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน