กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เอกสารการถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี และชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณ

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด