กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยเพื่อการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสู่ความเป็นเลิศ ระยะ 10 ปี (พ.ศ. 2560-2569)

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่