กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

(ร่าง) แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด