กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561