เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมศ.
เอกสารเผยแพร่
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
เอกสาร ก.พ.ร.
แนวปฏิบัติที่ดี
ปฏิทินการประกันคุณภาพ
สื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย
แผนประกันคุณภาพ
คู่มือ
คู่มือมหาวิทยาลัย
คู่มือ สกอ. และ สมศ.
คู่มือประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประเมินภายใน
รายงานประเมินภายนอก
รายงานผลการประเมิน
ระดับภาควิชา/หลักสูตร/กอง
ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน
ระดับมหาวิทยาลัย
รายงานผลประเมินภายนอก
รายงานผลประเมินผู้บริหาร
QA Helpers
ระบบและกลไกสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 1-3)
ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 4-6)
ระดับคณะ
ระดับสถาบัน
การประชุม/อบรม
เอกสารประกอบการประชุม/อบรม
video ประชุม/อบรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มรย.จัดกิจกรรมสอบสัมภาษณ์นักศึกษาที่ผ่านการสอบภาคทฤษฎีในการสอบคัดเลือกนักศึกษาประเภทเรียนดีฯ .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการโครงการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในเขตพื้นที่ จชต. .::. สำนักงาน ก.พ.ร.ขอเชิญบุคลากรที่สนใจสมัครเข้าอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมฯ .::. สถานเอกราชทูตอินโดนีเซีย ประจำประเทศไทย ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา .::. สถานีวิทยุเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คว้า 3 รางวัล ในการประกวดเว็บไซต์มหาวิทยาลัย .::.


ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ดู 27 ครั้ง
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2558 วันที่ 09 ธันวาคม 2559 ดู 28 ครั้ง
ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 08 ธันวาคม 2559 ดู 34 ครั้ง
แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 08 ธันวาคม 2559 ดู 25 ครั้ง
ประเมินภาวะผู้นำฯ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ดู 166 ครั้ง
หลักสูตรที่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดู 64 ครั้ง
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ 02 กันยายน 2559 ดู 125 ครั้ง
ปรับปรุงเกณฑ์การประเมินระดับคณะ ตัวบ่งชี้ 1.4 วันที่ 31 สิงหาคม 2559 ดู 90 ครั้ง
รายงานการประเมินตนเองมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ 25 สิงหาคม 2559 ดู 137 ครั้ง
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่าคณะ ปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 สิงหาคม 2559 ดู 57 ครั้ง
 


ประชุมจัดทำสื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย - ...
วันที่ 17 มกราคม 2560 ดู 3 ครั้ง
ประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินผู้บริหารมหาวิทย - ...
วันที่ 17 มกราคม 2560 ดู 7 ครั้ง
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558 ...
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดู 37 ครั้ง
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะครุศาสตร์ ...
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดู 34 ครั้ง
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคม ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ ...
วันที่ 25 ตุลาคม 2559 ดู 29 ครั้ง
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การติดต่อสำนักงาน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20 ชั้น 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133  ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โืทร. 073-299650 , 093-6950309 email : qa@yru.ac.th 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center