เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมศ.
เอกสารเผยแพร่
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
เอกสาร ก.พ.ร.
แนวปฏิบัติที่ดี
ปฏิทินการประกันคุณภาพ
สื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย
แผนประกันคุณภาพ
คู่มือ
คู่มือมหาวิทยาลัย
คู่มือ สกอ. และ สมศ.
คู่มือประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประเมินภายใน
รายงานประเมินภายนอก
รายงานผลการประเมิน
ระดับภาควิชา/กอง
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน
ระดับมหาวิทยาลัย
รายงานผลประเมินผู้บริหาร
รายงานผลประเมินภายนอก
QA Helpers
ระบบและกลไกสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 1-3)
ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 4-6)
ระดับคณะ
ระดับสถาบัน
การประชุม/อบรม
เอกสารประกอบการประชุม/อบรม
video ประชุม/อบรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
ศูนย์คอมพิวเตอร์ จัดอบรมปฏิบัติการโครงการพัฒนาครูในพื้นที่ จชต.ด้วยการผลิตสื่อการสอนแบบ e-Learning .::. งานพัสดุ มรย.ประชาสัมพันธ์ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 590 รายการ .::. งานพัสดุ มรย.ประชาสัมพันธ์ราคากลางตารางแสดงวงเงินงบประมาณซื้อวัสดุการศึกษา จำนวน 221 รายการ .::. ศูนย์ส่งเสริมการทำผลงานวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดอบรมปฏิบัติการทำผลงานทางวิชาการ รุ่นที่ 2 .::. อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมประชุมคณะทำงานร่วมขับเคลื่อนองค์กรภาคประชาสังคม ครั้งที่ 1 .::.


ปฏิทินกิจกรรมของสำนักงานประกันคุณภาพ ประจำเดือนพฤษภาคม 2560 - เมษายน 2561 วันที่ 22 มีนาคม 2560 ดู 8 ครั้ง
หลักสูตรที่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 ปรับปรุงฉบับวันที่ 6 มี.ค. 60 วันที่ 09 มีนาคม 2560 ดู 46 ครั้ง
ตัวบ่งชี้ 1.4 จำนวนนักศึกษาเต็มเวลาเทียบเท่าต่อจำนวนอาจารย์ประจำ ฉบับปรับปรุง (ประเมินปีการศึกษา 2559 ใช้ฉบับนี้) วันที่ 03 มีนาคม 2560 ดู 77 ครั้ง
กำหนดการประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 23 มกราคม 2560 ดู 27 ครั้ง
ปฏิทินการดำเนินงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 26 ธันวาคม 2559 ดู 76 ครั้ง
รายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะและหน่วยงานเทียบเท่า ปีการศึกษา 2558 วันที่ 09 ธันวาคม 2559 ดู 52 ครั้ง
ปฏิทินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 08 ธันวาคม 2559 ดู 49 ครั้ง
แบบฟอร์มการเขียนรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 วันที่ 08 ธันวาคม 2559 ดู 45 ครั้ง
ประเมินภาวะผู้นำฯ ของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2559 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 ดู 191 ครั้ง
หลักสูตรที่ต้องรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559 ดู 94 ครั้ง
 


อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง ตัวบ่งชี้ เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ที่ห้องประชุมลาดา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำนักงานประกันคุณภาพจัดอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เรื ...
วันที่ 09 มีนาคม 2560 ดู 13 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารเเละบุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ ครั เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่ห้องประชุมลาดา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ ๑ ...
วันที่ 09 มีนาคม 2560 ดู 4 ครั้ง
ประชุมจัดทำเเบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์เเละนัก เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ที่ห้องประชุมลาดา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำนักงานประกันคุณภาพ ประชุมจัดทำเเบบประเมินความพึงพอใจของ ...
วันที่ 06 มีนาคม 2560 ดู 9 ครั้ง
ประชุมสังเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของม ประชุมสังเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และรายงานผลการปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ...
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 10 ครั้ง
ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภั เมื่อวันที่ ๒๕-๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา สำนักงานประกันคุณภาพ จัดการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสภา อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา ...
วันที่ 27 มกราคม 2560 ดู 35 ครั้ง
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การติดต่อสำนักงาน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20 ชั้น 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133  ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โืทร. 073-299650 , 093-6950309 email : qa@yru.ac.th 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center