เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมศ.
เอกสารเผยแพร่
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
เอกสาร ก.พ.ร.
แนวปฏิบัติที่ดี
ปฏิทินการประกันคุณภาพ
สื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย
แผนประกันคุณภาพ
คู่มือ
คู่มือมหาวิทยาลัย
คู่มือ สกอ. และ สมศ.
คู่มือประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประเมินภายใน
รายงานประเมินภายนอก
รายงานผลการประเมิน
ระดับภาควิชา/กอง
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน
ระดับมหาวิทยาลัย
รายงานผลประเมินผู้บริหาร
รายงานผลประเมินภายนอก
QA Helpers
ระบบและกลไกสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 1-3)
ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 4-6)
ระดับคณะ
ระดับสถาบัน
การประชุม/อบรม
เอกสารประกอบการประชุม/อบรม
video ประชุม/อบรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมที่ประชุมผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ทบม.) ครั้งที่ 4/2560 .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมสภาวิชาการมหาวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560 .::. อธิการบดี มรย.ให้โอวาทผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา .::. มรย.จัดประชุมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนภาคใต้ มรย.จัดค่ายแนะแนวการศึกษาสู่อาชีพ .::.


รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ไฟล์ Excel) ฉบับปรับปรุง 15/05/60 วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ดู 13 ครั้ง
รายชื่อนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่ยังไม่ตอบแบบประเมินทีมีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 วันที่ 17 พฤษภาคม 2560 ดู 47 ครั้ง
ลิงค์ประเมินความพึงพอใจของอาจารย์ที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดู 96 ครั้ง
ลิงค์ประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดู 464 ครั้ง
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สำหรับหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2559 วันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดู 24 ครั้ง
กำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2559 วันที่ 03 พฤษภาคม 2560 ดู 51 ครั้ง
ระบบสารสนเทศงานประกันคุณภาพ (e-QA) ประจำปีกรศึกษา 2559 วันที่ 22 เมษายน 2560 ดู 158 ครั้ง
คำอธิบายเพิ่มเติมคู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2557 วันที่ 04 เมษายน 2560 ดู 37 ครั้ง
วิธีการเก็บเอกสารหลักฐานระดับหลักสูตร วันที่ 03 เมษายน 2560 ดู 45 ครั้ง
รายชื่อผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร (ไฟล์ Excel) ปรับปรุง 15/05/60 วันที่ 31 มีนาคม 2560 ดู 67 ครั้ง
 


อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง การจัดเก็ อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารหลักฐานใน Google Driveสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...
วันที่ 04 เมษายน 2560 ดู 24 ครั้ง
อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง การจัดเก็ อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารหลักฐานใน Google Drive สำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...
วันที่ 09 มีนาคม 2560 ดู 31 ครั้ง
ประชุมผู้บริหารเเละบุคลากรสำนักงานประกันคุณภาพ ครั เมื่อวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ที่ห้องประชุมลาดา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมผู้บริหารและบุคลากร ครั้งที่ ๑ ...
วันที่ 09 มีนาคม 2560 ดู 15 ครั้ง
ประชุมจัดทำเเบบประเมินความพึงพอใจของอาจารย์เเละนัก เมื่อวันศุกร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา เวลา ๑๓.๓๐ - ๑๔.๓๐ น. ที่ห้องประชุมลาดา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ สำนักงานประกันคุณภาพ ประชุมจัดทำเเบบประเมินความพึงพอใจของ ...
วันที่ 06 มีนาคม 2560 ดู 25 ครั้ง
ประชุมสังเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของม ประชุมสังเคราะห์การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ปีการศึกษา ๒๕๕๙ และรายงานผลการปรับปรุงครั้งที่ ๑/๒๕๖๐ ...
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 ดู 24 ครั้ง
 
 

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การติดต่อสำนักงาน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20 ชั้น 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133  ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โืทร. 073-299650 , 093-6950309 email : qa@yru.ac.th 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center