เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมศ.
ประเมิน ITA
คู่มือประเมิน ITA
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารจากการประชุม
เจตจำนงสุจริต
เอกสารเผยแพร่
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
เอกสาร ก.พ.ร.
แนวปฏิบัติที่ดี
ปฏิทินการประกันคุณภาพ
สื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย
แผนประกันคุณภาพ
คู่มือ
คู่มือมหาวิทยาลัย
คู่มือ สกอ. และ สมศ.
คู่มือประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประเมินภายใน
รายงานประเมินภายนอก
รายงานผลการประเมิน
ระดับภาควิชา/กอง
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน
ระดับมหาวิทยาลัย
รายงานผลประเมินผู้บริหาร
รายงานผลประเมินภายนอก
QA Helpers
ระบบและกลไกสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 1-3)
ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 4-6)
ระดับคณะ
ระดับสถาบัน
การประชุม/อบรม
เอกสารประกอบการประชุม/อบรม
video ประชุม/อบรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
QA Helpers --- ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 4-6)

หลักฐานตามองค์ประกอบคุณภาพ

องค์ประกอบที่ 4

       ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการรับบุคคลเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2556

       รายงานผลการปฏิบัติราชการของลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งอาจารย์ที่ปฏิบัติงานอย่งต่อเนื่องไม่น้อย กว่า 3 ปี

       ปฏิทินการปฏิบัติงานการรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการและประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

      ขั้นตอนการับสมัครระบบออนไลน์

      ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

      ประกาศ เรื่อง รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการและประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ

      คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ผู้สมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ

      คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ

      ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ

      ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ

      ประกาศ เรือง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งเชี่ยวชาญเฉพาะ

      ประกาศ เรือง ประกาศรายชื่อผู้สิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) พนักงานมหาวิทยาลัย ประเภทตำแหน่งวิชาการ

       ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งวิชาการ)

       ประกาศ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (ตำแหน่งประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ)

  • ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์

      หลักฐานการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

       แผนความต้องการศึกษาต่อระดับปริญญาเอก ประจำปี 2557-2561

       แผนความต้องการทุนการศึกษาต่อระดับปริญญาเอกในประเทศ ร่วมในและต่างประเทศ และทุนต่างประเทศ ประจำปี 2559 -2564 (ฉบับสมบูรณ์)

องค์ประกอบที่ 5

องค์ประกอบที่ 6

  • ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกการจัดการสิ่งอำนวยความสะดวก (ทรัพยากรสารสนเทศ)

      บริการห้องค้นคว้า ปีการศึกษา 2559 

      ตำรา หนังสือ ของแต่ละหลักสูตร-สาขา  ปีการศึกษา 2559 

  • ตัวบ่งชี้ 6.1 ระบบและกลไกบริการการจัดการเรียนรู้ในระบบ e-learning

      หลักฐานการปรับปรุง/พัฒนากระบวนการจากผลการประเมิน

       ข้อเสนอโครงการอบรมอีเลิร์นนิ่ง

       แบบขอรับบริการศูนย์อีเลิร์นนิ่ง

 
  
 

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การติดต่อสำนักงาน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20 ชั้น 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133  ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โืทร. 073-299650 , 093-6950309 email : qa@yru.ac.th 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center