เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมศ.
ประเมิน ITA
คู่มือประเมิน ITA
แบบฟอร์มต่างๆ
เอกสารจากการประชุม
เจตจำนงสุจริต
เอกสารเผยแพร่
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
เอกสาร ก.พ.ร.
แนวปฏิบัติที่ดี
ปฏิทินการประกันคุณภาพ
สื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย
แผนประกันคุณภาพ
คู่มือ
คู่มือมหาวิทยาลัย
คู่มือ สกอ. และ สมศ.
คู่มือประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประเมินภายใน
รายงานประเมินภายนอก
รายงานผลการประเมิน
ระดับภาควิชา/กอง
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน
ระดับมหาวิทยาลัย
รายงานผลประเมินผู้บริหาร
รายงานผลประเมินภายนอก
QA Helpers
ระบบและกลไกสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 1-3)
ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 4-6)
ระดับคณะ
ระดับสถาบัน
การประชุม/อบรม
เอกสารประกอบการประชุม/อบรม
video ประชุม/อบรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มอบนโยบายแก่บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ .::. โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ จัดอบรมการผลิตหนังสือทำมือและการใช้สื่อ .::. นศ.มรย.คว้ารางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศอันดับ 1 และ 2 ประกวดเรียงความภาษาอาหรับ .::. นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมร้องเพลงชาติไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี ธงชาติไทย .::. ขอแสดงความยินดีกับทีม Fight’O มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ผ่านเข้ารอบ 20 ทีมสุดท้าย .::.
ชื่อ : ดร.ศิริชัย นามบุรี
ตำแหน่ง : รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
อีเมล : sirichai.nbr@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 10009
ชื่อ : นางสาวสุวิมล อิสระธนาชัยกุล
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 17001
ชื่อ : นางสาวชลธิดา เจะมะ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : cholthida.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 17000
ชื่อ : นางสาวฮามีดะห์ ดือราแม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : hamidah.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 17000
ชื่อ : นางสาวฟารีซัน วาแม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : -
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 17000
ชื่อ : นายมะรอดี ลอแม
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : mahrodee.l@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : 17000
 

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การติดต่อสำนักงาน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20 ชั้น 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133  ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โืทร. 073-299650 , 093-6950309 email : qa@yru.ac.th 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center