กิจกรรมการประกันคุณภาพเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม 2560 แบบประเมินการใช้บริการเว็บไซต์สำนักงานประกันคุณภาพ  สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีการศึกษา 2559