เกี่ยวกับหน่วยงาน
หน้าแรก
ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย
ประวัติความเป็นมา
บุคลากร
ทำเนียบผู้บริหาร
สมศ.
เอกสารเผยแพร่
ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ
คำสั่ง
เอกสาร ก.พ.ร.
แนวปฏิบัติที่ดี
ปฏิทินการประกันคุณภาพ
สื่อนำเสนอมหาวิทยาลัย
แผนประกันคุณภาพ
คู่มือ
คู่มือมหาวิทยาลัย
คู่มือ สกอ. และ สมศ.
คู่มือประเมินหน่วยงานสายสนับสนุน
รายงานการประเมินตนเอง
รายงานประเมินภายใน
รายงานประเมินภายนอก
รายงานผลการประเมิน
ระดับภาควิชา/กอง
ระดับหลักสูตร
ระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน
ระดับมหาวิทยาลัย
รายงานผลประเมินผู้บริหาร
รายงานผลประเมินภายนอก
QA Helpers
ระบบและกลไกสนับสนุนงานประกันคุณภาพ
ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 1-3)
ระดับหลักสูตร (องค์ประกอบ 4-6)
ระดับคณะ
ระดับสถาบัน
การประชุม/อบรม
เอกสารประกอบการประชุม/อบรม
video ประชุม/อบรม
สารสนเทศ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทิน
เว็บบอร์ด
เอกสารดาวน์โหลด
วารสาร/จดหมายข่าว
 
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา .::. มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ขอเชิญบุคลากร ประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 .::. อธิการบดี เยี่ยมให้กำลังใจคณาจารย์ประจำหลักสูตรในการเข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับหลักสูตร .::. กองพัฒนานักศึกษา มรย.ประชุมบุคลากรเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเปิดภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2560 .::. ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษา ภาค กศ.บป.รุ่นที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2560 .::.

ค้นหาข่าว : A value is required.


ประชุมเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปี ประชุมเลขานุการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ดู 6 ครั้ง
ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ประชุมเตรียมรับการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ดู 2 ครั้ง
ศึกษาดูงานจากศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใ ศึกษาดูงานจากศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ...
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ดู 3 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ป ประชุมคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...
วันที่ 19 มิถุนายน 2560 ดู 4 ครั้ง
อบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online อบรมปฏิบัติการการใช้งานระบบ CHE QA Online ...
วันที่ 13 มิถุนายน 2560 ดู 14 ครั้ง
สำนักงานประกันคุณภาพร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจั สำนักงานประกันคุณภาพร่วมกับ ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศชต.) พูดคุยเกี่ยวกับรายละเอียดศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพ ...
วันที่ 05 มิถุนายน 2560 ดู 12 ครั้ง
ประชุมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกรอกข้อมูลรายง ประชุมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การกรอกข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร ในระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ...
วันที่ 05 มิถุนายน 2560 ดู 15 ครั้ง
ประชุมคณะกรรมการกำกับเเละติดตามการดำเนินงานประกันค ประชุมคณะกรรมการกำกับเเละติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพ ระดับมหาวิทยาลัย ตัวบ่งชี้ที่ ๕.๑ ...
วันที่ 05 มิถุนายน 2560 ดู 9 ครั้ง
ประชุมหารือ เรื่อง การเเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุ ประชุมหารือ เรื่อง การเเต่งตั้งคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร สำหรับหลักสูตรที่ประสงค์ขอขึ้นทะเบียนหลักสูตรเพื่อเผยเเพร่เป็นหลักสูตรที่มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ...
วันที่ 05 มิถุนายน 2560 ดู 6 ครั้ง
อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง การจัดเก็ อบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพ เรื่อง การจัดเก็บเอกสารหลักฐานใน Google Driveสำหรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปีการศึกษา ๒๕๕๙ ...
วันที่ 04 เมษายน 2560 ดู 34 ครั้ง

สำนักงานประกันคุณภาพ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
การติดต่อสำนักงาน : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ (อาคาร 20 ชั้น 6) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133  ถ.เทศบาล 3  ต.สะเตง  อ.เมือง  จ.ยะลา  95000
โืทร. 073-299650 , 093-6950309 email : qa@yru.ac.th 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์  Computer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer CenterComputer Center