กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคุณภาพที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

20 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๒ อาจารย์ดร.ศิริชัย  นามบุรี (รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร) อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ) และนักวิชาการประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคุณภาพที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ สถาบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่