กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคุณภาพที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

20 ธันวาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

มื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ) และนักวิชาการประกันคุณภาพ ได้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคุณภาพที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กรกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ สถาบัน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ด้านการบริหารความเสี่ยงของมหาวิทยาลัย ณ  ห้องประชุมกาสะลอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา