ประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

13 กุมภาพันธ์ 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ที่ห้องประชุมลาดา ชั้น ๒ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วัน เดชพิชัย เป็นประธานในการประชุมในครั้งนี้