บุคลากร

ดร.ศิริชัย นามบุรี
(รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ)

เบอร์ติดต่อ : 10009 ()

อีเมล์ : sirichai.nbr@yru.ac.th


อ.สุวิมล อิสระธนาชัยกุล
(ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ)

เบอร์ติดต่อ : 17001 ()

อีเมล์ : suwimol.i@yru.ac.th


นางสาวชลธิดา เจะมะ
(หัวหน้างานส่งเสริมพัฒนาระบบประกันคุณภาพ)

เบอร์ติดต่อ : 17001 ()

อีเมล์ : cholthida.c@yru.ac.th


นางสาวฮามีดะห์ ดือราแม
(หัวหน้างานประเมินคุณภาพ)

เบอร์ติดต่อ : 17000 ()

อีเมล์ : hamidah.d@yru.ac.th


นางสาวฟารีซัน วาแม
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 17000 ()

อีเมล์ : farisan.w@yru.ac.th


นายมะรอดี ลอแม
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 17000 ()

อีเมล์ : mahrodee.l@yru.ac.th