แบบติดตาม+แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 (หลักสูตรเกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558)

30 เมษายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) แบบฟอร์ม Download

สำหรับแบบติดตาม+แบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเองของหลักสูตร ปีการศึกษา 2560 สำหรับหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ. 2558 จะเหมือนกับแบบฟอร์มฉบับเดิม แต่ต่างกันที่องค์ประกอบที่ 4  เท่านั้น  เนื่องจากหลักสูตรที่ใช้เกณฑ์มาตรฐาน พ.ศ 2558 จะประเมินอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด