เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ประจำปีการศึกษา 2560

6 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (6 มิ.ย. 61) เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยมีการแบ่งประเด็นการนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากการจัดการความรู้ 3 ประเด็น ดังนี้ 1.ประเด็นการจัดการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Leraning) ประเด็นที่มีการแลกเปลี่ยนในหัวข้อนี้มีดังนี้ 1.1 การจัดการเรียนรู้แบบผสมผสาน (Blended Lerning) นำเสนอโดยอาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี  1.2 การพัฒนานักศึกษาให้เป็นนักวิจัยด้วยวิธีการเรียนรู้โดยการสร้างความรู้โดยใช้วิจัยเป็นฐาน (Lerning by doing, Research-Based Learning) นำเสนอโดยอาจารย์ ดร.พิมพ์ปวีณ์  สุวรรณโณ 1.3 สื่อวีดิทัศน์ภาษาอังกฤษเพื่อการเรียนการสอน  นำเสนอโดยอาจารย์ฟาร่า สุไลมาน 1.4 การจัดการเรียนรู้แบบออนไลน์ MOOC (Massive Open Online Course) นำเสนอโดยอาจารย์ไซนีย์  ตำภู  1.5 ไอเดีย  ออเจ้า นำเสนอโดยอาจารย์ ดร.นิมารูนี  หะยีวาเงาะ 1.6 การจัดการเรียนการสอนโดยใช้โครงงานเป็นฐานในรายวิชาการตลาดเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ประจำภาคเรียนที่ 1/2560 นำเสนอโดย อาจารย์ปวีณา  เจะอารง 2.ประเด็นการบริหารจัดการด้านการวิจัย มีดังนี้ 2.1 สัญญาออนไลน์ นำเสนอโดยนางสาวรอฮานา  ดาคาเฮง 3.ประเด็นการบริหารจัดการองค์กรโดยใช้ไอซีทีหรือนวัตกรรม มีดังนี้ 3.1 ระบบสารสนเทศฐานข้อมูลวารสารด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ นำเสนอโดยนายอักมาล  เบ็ญหาวัน 3.2 แผนผังอาคารคณะวิทยาการจัดการ นำเสนอโดย อาจารย์ธีรยุทธ  มูเล็ง 3.3 ระบบการบริหารจัดการงบประมาณ นำเสนอโดยนางสาวนัสรี  มะแน 3.4 Insight SRDI นำเสนอโดยนัสรี  มะแน 3.5 ระบบ One Stop Services นำเสนอโดยนางสาวโซฟีนา  ยะขุ