ประชุมถอดบทเรียนการประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน

4 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานประกันคุณภาพ จัดประชุมถอดบทเรียนการประเมินคุณภาพหน่วยงานสนับสนุน ในวันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม 2561 เวลา 13.00 - 16.30 น. ณ ห้องประชุมเวิ่ง ช่าย ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพที่ใช้ในการพัฒนาหน่วยงาน การจัดทำตัวชี้วัดการประเมินคุณภาพภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ประจำปีการศึกษา 2561