กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคุณภาพที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร

17 ธันวาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานประกันคุณภาพ นำโดยอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบคุณภาพที่นำมาใช้ในการพัฒนาองค์กร เพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้คุณภาพที่ใช้ในการพัฒนาหน่วยงานสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านแนวปฏิบัติที่ดีการดำเนินงานตามระบบ LEAN  ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)  ที่ประเมินหน่วยงานสนับสนุนวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช และระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 12 - 15 ธันวาคม 2561 โดยมีบุคลากรทั้ง 7 ส่วนราชการเข้าร่วมกิจกรรม ทั้งสิ้น 29 คน