อบรมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Course)

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร  ปามุทา ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประคุณภาพ และนางสาวฟารีซัน  วาแม เข้าร่วมอบรมโครงการยกระดับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ITA Course) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรของหน่วยงานที่รับการประเมินให้สามารถดำเนินการขับเคลื่อนการประเมิน และนำสิ่งที่ได้รับจากการเข้าร่วมโครงการไปพัฒนาและยกระดับหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณธรรมและความโปร่งใสในทุกๆด้าน ระหว่างวันที่ 30 - 31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร