ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3

30 พฤษภาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

อาจารย์ ดร.ศิริชัย  นามบุรี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ และนางสาวฮามีดะห์  ดือราแม หัวงานประเมินคุณภาพ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำตัวบ่งชี้มาตรฐานการศึกษาของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ ด้านงานประกันคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 3 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในการกำหนดตัวบ่งชี้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ระดับคณะ และระดับสถาบัน ร่วมกับเครือข่ายสำนักงานประกันคุณภาพการศึกษา ในวันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมพิมานจันทร์ 1 ชั้น 12 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาราชภัฏจันทรเกษม