อบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปีการศึกษา 2561

7 มิถุนายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้ (7 มิ.ย. 62) ที่ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (25-605) อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา สำนักงานประกันคุณภาพ จัดอบรมการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพ (CHE QA Online) ปีการศึกษา 2561 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบบันทึกข้อมูลรายงานการประเมินตนเองระดับหลักสูตร มีความรู้ความเข้าใจในการใช้งานระบบฐานข้อมูลด้านการประกันคุณภาพการศึกษาระดับอุดมศึกษา (CHE QA Online) และเพื่อเสริมสร้างทักษะและเพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจในการดำเนินงานผ่านระบบ CHE QA Online โดยมีคุณฮามีดะห์ ดือราแม หัวหน้างานประเมินคุณภาพ เป็นวิทยากรให้ความรู้