การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561

22 กรกฎาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 10 - 28 มิถุนายน 2562 เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของหลักสูตร  โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐาน และเพื่อให้หลักสูตรทราบสถานภาพของตนเอง อันจะนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐาน