การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561

9 สิงหาคม 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

    สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 4 - 8 สิงหาคม 2562  จำนวน 4 คณะ  1. คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร มีผลการประเมิน 4.51 (การดำเนินงานระดับดีมาก) 2. คณะวิทยาการจัดการ มีผลการประเมิน 4.25 (การดำเนินงานระดับดี) 3. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลการประเมิน 4.12 (การดำเนินงานระดับดี)  และ 4. คณะครุศาสตร์ มีผลการประเมิน 4.62 (การดำเนินงานระดับดีมาก)  เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของคณะ โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบคุณภาพต่างๆ ว่าเป็นไปตามเกณฑ์และได้เกณฑ์มาตรฐาน