เข้าร่วมโครงการอภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ

4 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 28 ส.ค. 62 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารนวัตกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม อาจารย์สุวิมล  อิสระธนาชัยกุล ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ และตัวแทนจากส่วนราชการ ร่วมโครงการอภิปรายระบบการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน พ.ศ. 2562 กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ  เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายในร่วมกัน และเพื่อสามารถดำเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเป็นไปในทิศทางเดียวกัน