การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2561

11 กันยายน 2562 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

 สำนักงานประกันคุณภาพได้จัดกิจกรรมประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับสำนัก/สถาบัน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 2-3 และ 9 กันยายน 2562  จำนวน 3 หน่วยงาน  1. สำนักงานอธิการบดี มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดี ได้คะแนนเฉลี่ย 4.20 2. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.60 และ 3. สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้มีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ระดับดีมาก ได้คะแนนเฉลี่ย 4.64 เพื่อตรวจสอบและประเมินการดำเนินงานของสำนัก/สถาบัน โดยวิเคราะห์เปรียบเทียบผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ในองค์ประกอบกับเกณฑ์มาตรฐานและทราบสถานภาพของหน่วยงาน อันจะนำไปสู่การดำเนินแนวทางในการพัฒนาคุณภาพไปสู่เกณฑ์มาตรฐาน