คำสั่ง

25 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

 

  • คำสั่งให้บุคลากรในสถาบันอุดมศึกษาไปราชการเพื่อเข้าร่วมอบรมให้ความรู้ด้านประกันคุณภาพ
  • คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำกับและติดตามการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ประจำปีการศึกษา 2558