ประชุมชี้แจงการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภาวะผู้นำและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2560

19 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

วันนี้(19 มกราคม 2561) เวลา 14.00 - 15.00 น. ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคาร 20 สำนักงานประกันคุณภาพจัดประชุมชี้แจงการเก็บแบบสอบถามความคิดเห็นของบุคลากรที่มีต่อภาวะผู้นำและการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ปีงบประมาณ 2560 โดยมีอาจารย์สุวิมล อิสระธนาชัยกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานประกันคุณภาพ) เป็นประธานในการประชุม