สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

บุคลากร

ชื่อ : นางฐานิดา เดือนจำรูญ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ
อีเมล์ : thanida.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073299600 ต่อ 10008
ชื่อ : ผศ.ดร.สุกินา อาแล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์
อีเมล์ : sukina.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073299600 ต่อ 16600
ชื่อ : นางสาวมารศรี ดาหะยี
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : marrasri.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299600 ต่อ 16201
ชื่อ : นางสาวกาญจนา พรัดขำ
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : kanjana.p@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073299601 ต่อ 16200
ชื่อ : นางสาวนราวดี นราพงศ์เกษม
ตำแหน่ง : นักวิเทศสัมพันธ์
อีเมล์ : narawadee.n@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073299600 ต่อ 16600
ชื่อ : นางสาวโนรี แสงรายา
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : noree.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073299600 ต่อ 16300
ชื่อ : นางสาววิภาดา ซาชา
ตำแหน่ง : นักประชาสัมพันธ์
อีเมล์ : wipada.z@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073299600 ต่อ 16300
ชื่อ : นายธีรยุทธ สัจจะบุตร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : teerayut.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073299600 ต่อ 16000
ชื่อ : นางสาวสเกวส์ เทพรักษ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : sakew.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073299600 ต่อ 16203