บุคลากร

นางฐานิดา เดือนจำรูญ
(ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (10008)

อีเมล์ : thanida.d@yru.ac.th


นางสาวมารศรี ดาหะยี
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299600 (16201)

อีเมล์ : marasri.d@yru.ac.th


นางสาวนราวดี นราพงศ์เกษม
(นักวิเทศสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (16600)

อีเมล์ : narawadee.n@yru.ac.th


นางสาวโนรี แสงรายา
(นักประชาสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (16300)

อีเมล์ : noree.s@yru.ac.th


นางสาววิภาดา ซาชา
(นักประชาสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (16300)

อีเมล์ : wipada.z@yru.ac.th


นายเตชินท์ สาริอาจ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299601 (16200)

อีเมล์ : taechin.s@yru.ac.th


นางสาวธิดาวรรณ พูลชู
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (16203)

อีเมล์ : Thidawan.p@yru.ac.th


ดร.ยุทธนา กาเด็ม
(นักวิเทศสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 0937418686 (16000)

อีเมล์ : Yutthana.k@yru.ac.th