บุคลากร

นางฐานิดา เดือนจำรูญ
(ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (10008)

อีเมล์ : thanida.d@yru.ac.th


ผศ.ดร.สุกินา อาแล
(หัวหน้างานวิเทศสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (16600)

อีเมล์ : sukina.a@yru.ac.th


นางสาวมารศรี ดาหะยี
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299600 (16201)

อีเมล์ : marrasri.d@yru.ac.th


นางสาวกาญจนา พรัดขำ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299601 (16200)

อีเมล์ : kanjana.p@yru.ac.th


นางสาวนราวดี นราพงศ์เกษม
(นักวิเทศสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (16600)

อีเมล์ : narawadee.n@yru.ac.th


นางสาวโนรี แสงรายา
(นักประชาสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (16300)

อีเมล์ : noree.s@yru.ac.th


นางสาววิภาดา ซาชา
(นักประชาสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (16300)

อีเมล์ : wipada.z@yru.ac.th


นายธีรยุทธ สัจจะบุตร
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (16000)

อีเมล์ : teerayut.s@yru.ac.th


นายเตชินท์ สาริอาจ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299601 (16200)

อีเมล์ : taechin135@gmail.com