บุคลากร

นางฐานิดา เดือนจำรูญ
(ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (10008)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวมารศรี ดาหะยี
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299600 (16201)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนราวดี นราพงศ์เกษม
(นักวิเทศสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (16600)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวโนรี แสงรายา
(นักประชาสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (16300)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาววิภาดา ซาชา
(นักประชาสัมพันธ์)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (16300)

อีเมล์ : [email protected]


นายเตชินท์ สาริอาจ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299601 (16200)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวธิดาวรรณ พูลชู
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073299600 (16203)

อีเมล์ : [email protected]


escort bayan