สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

แบบประเมินความพึงพอใจ ผู้รับบริการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี

http://goo.gl/forms/LXKIcLyXs6