แนวปฏิบัติในการนำองค์ความรู้ที่ได้จากการอบรมมาพัฒนาการทำงาน หรือถ่ายทอดให้บุคลากร ของสำนักงานเลขานุการ

9 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่