ประกาศสภามหาวิทยาลัย

15 กันยายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

1.ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกกันเองรักษาราชการแทนรองอธิการบดีเพื่อเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหาร

2. ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาจากคณาจารย์ประจำ

3. ประกาศ เรื่อง ผลการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดำรงตำแหน่งบริหารแทนตำแหน่งที่ว่าง

4. ประกาศ เรื่อง ฐานในการคำนวณและช่วงค่าจ้างสำหรับการเลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งวิชาการ ตำแหน่งบริหาร และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

5.นโยบายการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการเรียนร่ว

6. ฐานในการคำนวณและช่วงค่าจ้างสำหรับการเคลื่อนค่าจ้างของพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งวิชาการ ตำแหย่งบริหารและตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ