สรุปแนวปฏิบัติ (การสื่อสารภายในองค์กร) ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายในองค์กร

9 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี เรื่อง แนวปฏิบัติที่ดีของการจัดการความรู้ เรื่อง การสื่อสารภายในองค์กร ปัญหาและอุปสรรคในการสื่อสารภายในองค์กร 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด