การสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการจากสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2559

24 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

               

                     การสำรวจความพึงพอใจผู้มารับบริการจากสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ 2559 เกี่ยวกับการให้บริการของส่วนราชการภายในสำนักงานอธิการบดี ได้แก่ สำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี โดยการเก็บข้อมูลจากผู้ที่มาติดต่อขอรับบริการจากหน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำข้อมูลจากการวิเคราะห์มาใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาการ ให้บริการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น

                     กลุ่มตัวอย่างในการสำรวจครั้งนี้ได้มาจากวิธีการสุ่ม โดยขนาดของกลุ่มตัวอย่างคำนวณจากตารางสำเร็จรูป Krejcie & Morgan, 1970 จากประชากรจำนวน 6,658 คน ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจำนวน 364 คน ใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่ เดือนตุลาคม 2558 – เดือนกรกฎาคม 2559 โดยแบบสำรวจแบ่งออกเป็น 4 ส่วน

                     ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

                     ส่วนที่ 2 หน่วยงานที่รับบริการ

                     ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจในการให้บริการ ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่

                     ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการ

                     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจในส่วนที่ 1 พบว่า ผู้ใช้บริการส่วนใหญ่เป็นเพศ หญิง มีอายุระหว่าง 31 – 40 ปี วุฒิการศึกษาสูงสุดคือ ปริญญาตรี และเป็นพนักงานสายสนับสนุน

                     ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสำรวจในส่วนที่ 3 พบว่า

                     ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.99) ซึ่งผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในเรื่องความชัดเจนในการอธิบาย ชี้แจง และแนะนำขั้นตอนการให้บริการมากที่สุด (4.06) รองลงมาได้แก่ ให้บริการด้วยความเสมอภาคตามลำดับก่อน-หลัง (4.02)

                     ด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (4.14) ซึ่งผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในเรื่องแต่งกายเหมาะสม มีบุคลิกและลักษณะท่าทางที่สุภาพมากที่สุด (4.22) รองลงมาได้แก่ มีความรู้ ความสามารถในการให้บริการ เช่น ตอบข้อสงสัยได้  ตรงประเด็น ,ให้คำแนะนำและช่วยแก้ปัญหาได้เหมาะสม (4.15)

                     ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.81) ซึ่งผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในเรื่องความสะอาดของสถานที่โดยรวมมากที่สุด (3.95) รองลงมาได้แก่ สถานที่ตั้งของหน่วยงานมีความเหมาะสมในการเดินทางมารับบริการ (3.86)

                     ด้านคุณภาพการให้บริการ ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.92) ซึ่งผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในเรื่องได้รับบริการที่ตรงตามความต้องการมากที่สุด (4.02) รองลงมาได้แก่ ได้รับบริการทันต่อความต้องการนำไปใช้งาน (3.93)

                     ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจผู้มารับบริการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี พบว่า ผู้มารับบริการมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (3.97) ซึ่งผู้มารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการในด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ มากที่สุด (4.14) รองลงมาได้แก่ ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการให้บริการ (3.99)  ด้านคุณภาพการให้บริการ (3.92) และน้อยที่สุดได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก (3.81) ตามลำดับ