สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ตารางการใช้ห้องกลาดี(ห้องประชุม 3)