แบบประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บริการระบบสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2558

24 กรกฎาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสอบถามชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้สารสนเทศของสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี เพื่อการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพและความปลอดภัยของระบบสารสนเทศ ให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการของผู้ใช้และนำผลการประเมินไปประกอบการประกันคุณภาพ กรุณากรอกแบบสอบถามตามความจริง ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือไว้ ณ โอกาสนี้ด้วย  ตามลิงค์ต่อไปนี้ http://goo.gl/forms/GdPm1IPYSYMvLqB22