สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ข้อบังคับมหาวิทยาลัย

พุทธศักราช 2547

พุทธศักราช 2548

พุทธศักราช 2549

พุทธศักราช 2550

พุทธศักราช 2551

พุทธศักราช 2552

พุทธศักราช 2553

พุทธศักราช 2554

พุทธศักราช 2556

พุทธศักราช 2557