สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ระเบียบสภามหาวิทยาลัย

พุทธศักราช 2544

พุทธศักราช 2548

พุทธศักราช 2549

พุทธศักราช 2550

พุทธศักราช 2552

พุทธศักราช 2553

พุทธศักราช 2556

พุทธศักราช 2557

พุทธศักราช 2558

พุทธศักราช 2559

พุทธศักราช 2560