สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มติที่ประชุม ทบม

สรุปมติปี 2558

สรุปมติปี 2559

สรุปมติปี 2560

สรุปมติปี 2561