ระเบียบมหาวิทยาลัย

25 กุมภาพันธ์ 2560 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

ระเบียบมหาวิทยาลัย

พุทธศักราช ๒๕๔๘

การจ่ายเงินประจำตำแหน่งหัวหน้าส่วนราชการตากฎกระทรวง ๒๕๔๘.pdf

การระดมทรัพยากร โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ๒๕๔๘.pdf

พุทธศักราช ๒๕๔๙

การจ่ายค่าตอบแทนการตรวจผลงานทางวิชาการ .pdf

การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มของกรรมการและอนุกรรมการ ๒๕๔๙.pdf

ข้อมูลข่าวสารทางวิชาการ๒๕๔๙.pdf

พุทธศักราช ๒๕๕๗

การประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราว  พ.ศ.๒๕๕๗

การประเมินผลการปฏิบัติงานอ.พิเศษ(เต็มเวลา)  พ.ศ.๒๕๕๗

การเลื่อนค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราว  พ.ศ.๒๕๕๗

การสรรหาลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ.๒๕๕๗

โครงการ yru plaza  พ.ศ.๒๕๕๘

สวัสดิการของลูกจ้างชั่วคราว  พ.ศ.๒๕๕๗

รายรับและรายจ่ายเกี่ยวกับการกีฬา ๒๕๕๗

พุทธศักราช ๒๕๖๐

ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินยืมจากเงินรายได้พ.ศ.2560