สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่1/2560

นางฐานิดา เดือนจำรูญ ผู้อำนวยการสำนักงานเลขานุการ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เป็นประธานการประชุมบุคลากรสำนักงานเลขานุการ ครั้งที่ 1/2560 โดยมีงานบริหารงานทั่วไป งานกิจการสภา งานประชาสัมพันธ์และมวลชนสัมพันธ์ และงานวิเทศสัมพันธ์ ณ ห้องประชุมกลาดี ชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด

แกลเลอรี่