สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ข้อบังคับสภามหาวิทยาลัย 2559 - 2560

ข้อบังคับ ปี2559

ข้อบังคับสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์การได้มาซึ่งนายสภามหาวิทยาลัย2559

ข้อบังคับว่าด้วยหลักเกณฑ์วิธีการได้มาและคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี2559

ข้อบังคับว่าด้วยคุณสมบัติและวิธีการสรรหาคณบดี ผู้อำนวยการสถาบัน สำนัก วิทยาลัย ศูนย์ หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ (ฉบับที่2) 2560

ข้อบังคับ ปี2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) 2560

ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่3) 2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการอุทธรณ์และการร้องทุกข์(ฉบับที่3) พ.ศ.2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการรับจ่ายในการให้บริการตรวจวิเคราะห์ทางวิทยาศาสตร์ พ.ศ.2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยคณะกรรมการบริหารบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (ฉบับที่4) พ.ศ.2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการได้มา และคุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

ข้อบังคับสภาว่าด้วยการประชุมสภามหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560