สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

งานบริหารทั่วไป

งานบริหารทั่วไป 

              รับผิดชอบดำเนินการเกี่ยวกับงานธุรการและสารบรรณ งานการเงินและพัสดุ  งานบุคลากร งานแผนงานและงบประมาณงานติดตามประเมินผล และงานอื่นๆ ที่ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี หรืออธิการบดีมอบหมาย