สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

นางฐานิดา เดือนจำรุญ


yii\base\ErrorException
Error

PHP Core Warningyii\base\ErrorException

PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/lib/php5/20121212/pdo_oci.so' - /usr/lib/php5/20121212/pdo_oci.so: cannot open shared object file: No such file or directory

$_GET = [
    'id' => '68',
    'title' => 'นางฐานิดา__เดือนจำรุญ.html',
];

$_SESSION = [
    '__flash' => [],
];