ประชุมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

4 กรกฎาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) งานประชุม

      ประชุมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1/2560

 1. กำหนดการประชุม
 2. แนะนำบุคลากรใหม่
 3. เปิดประชุมเปิดภาคเรียนที่ 1/2560 สรุปผลงาน กิจกรรมเด่นที่ผ่านมา (อธิการบดี)
 4. รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
 5. รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ
 6. รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
 7. รองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน
 8. รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ
 9. ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี
 10. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย
 11. ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนาบุคลากร
 12. รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 13. ผลงาน  ดร.ศิริชัย  นามบุรี
 14. แบบประเมินความพึงพอใจ ประชุมเปิดภาคเรียน 1/2560
 15. แบบประเมินการรับรู้และความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานภาครัฐ (Integrity and Tranparency Assessment: ITA) มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 16. PowerPoint  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)” 
 17. หนังสือชี้แจง ปปช.
 18. ประกาศ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานด้วยความมีคุณธรรมและความโปร่งใสของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 19. ประกาศ  เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา