สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศคณะกรรมการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เรื่อง กำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประกาศ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ไฟล์แนบ

ดาวน์โหลด