สำนักงานเลขานุการ
สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ประชุมเปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560

เอกสารประกอบการประชุมเปิดภาคเรียน 2/2560