คำสั่งมหาวิทยาลัย

8 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

1.คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2.คำสั่งมหาวิทยาลัยฯ เรื่องมอบหมายงานผู้รักษาราชการแทนรองอธิการบดี และผู้รักษาราชการแทนผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

3.คำสั่งมหาวิทยาลัย เรืองมอบอำนาจให้รองอธิการบดี คณบดีและผู้อำนวยการสำนัก/สถาบัน ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี

4. คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัย

5. คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง การมอบหมายปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

6. คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ และผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ