คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562

24 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

1. คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหำวิทยาลัยาชภัฏยะลา

3.ำสั่งสภา เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

4.คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

5.คำสั่งสภา เรื่อง การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำแหน่งอธิการบดี (ครั้งที่1)

6..คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (เพิ่มเติม) 

7.คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

8.คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

9.คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

10.คำสั่งสภา เรื่อง แก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

11. คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการติตตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

12. คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา