คำสั่งสภามหาวิทยาลัย พ.ศ.2561 - พ.ศ.2562

24 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เอกสารเผยแพร่

1. คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

2. คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหำวิทยาลัยาชภัฏยะลา

3.ำสั่งสภา เรื่อง ยกเลิกคำสั่งและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาชายแดนใต้

4.คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการสภาวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิ

5..คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา (เพิ่มเติม) 

6.คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

7.คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งกรรมการสภาวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 

8.คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองงบประมาณมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

9.คำสั่งสภา เรื่อง แก้ไขคำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

10. คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการติตตาม ตรวจสอบและประเมินผลงาน

11. คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

12.แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ระยะ 20 ปี

13.คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการสภามหาลัย 5/2562

14.คำสั่งสภา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

15.คำสั่งแต่งตั้งคณพะกรรมการประเมิณเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น 8/2562

16.คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการจัดตั้งสำนักจัดการทรัพย์และรายได้ 9/2562

17.คำสั่ง แต่งตั้งคณบดีคณะครุสตร์และคณบดีคณะวิทยาการจัดการ escort bayan